Den femte friheten inom EU: Doms- och lagvalskonventionerna

Authors

Lea Hatzidaki-Dahlström

Keywords:

juridik, rättsvetenskap, EU-rätt, Brysselkonventionen, Luganokonventionen, processrätt

Synopsis

En av grundstenarna för den europeiska integrationen utgörs av de fyra friheterna inom EU, nämligen den fria rörligheten för varor, personer, tjänster och kapital. Dessa friheter medför ett ökat antal ekonomiska transaktioner över gränserna, vilket i sin tur oundvikligen genererar flera internationella tvister. Dessa leder ofta till processer, vilka för det mesta utmynnar i domar. En dom är värdefull endast om den kan verkställas i det land där den som förpliktas att betala har ekonomiska tillgångar.

Det är här den femte friheten inom EU - den fria rörligheten för domar - kommer in. Genom Bryssel- och Luganokonventionerna kan en dom inom förmögenhetsrätten, meddelad av domstol i en konventionsstat, cirkulera fritt inom EU och EFTA, dvs. den kan erkännas och verkställas i de övriga konventionsstaterna. Även Romkonventionen, som reglerar vilket lands lag man skall tillämpa för att lösa en internationell tvist, har ingåtts inom ramarna för EG/EU.

Denna bok behandlar ovannämnda konventioner; som sedan länge varit välkända bland jurister i andra europeiska länder. I och med

Sveriges anslutning till EU har de blivit högaktuella även här. Konventionstexterna finns med som bilagor i boken.

Boken är främst avsedd att användas inom grundläggande kurser t.ex. EG-rätt och internationell handelsrätt. Den kan också användas av dem som i sitt yrke behöver få en inblick i dessa nya regler samt av dem som är intresserade av frågor kring rättsunifikation och internationellt samarbete över huvud taget.

Cover image for Den femte friheten inom EU

Downloads

Published

May 16, 2022

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-91-986174-4-3

Details about the available publication format: Print version

Print version

ISBN-10 (02)

9144007280

Date of first publication (11)

1998