https://books.lub.lu.se/issue/feed Open Books at Lund University 2021-11-26T16:04:20+01:00 Open Monograph Press https://books.lub.lu.se/catalog/book/126 Öresundsgränser 2021-11-26T16:04:20+01:00 Fredrik Nilsson Hanne Sanders Ylva Stubbergaard Karl Bergman Andreas Olsson Harald Gustafsson Jens Lerbom Fredrik Nilsson Magnus Jerneck Tove Dannestam Fredrik Persson Per-Markku Ristilammi Markus Idvall <p>Över vattnet rusar numera tåg och bilar, men genom Öresund löper fortfarande en gräns. Vad betyder den för människorna i regionen? Kanske har de alla sin egen Öresundsgräns: gränsgångarna med arbete och bopålar i olika länder, seglarna med nationsflaggan i aktern, familjerna på shoppingtur och politikerna med integration på agendan.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Det dansk-svenska projektet <em>Development of a Cross Border Region</em> har samlat forskare från olika discipliner för att analysera betydelsen av identiteter och gränser i Öresundsregionen förr och nu. I denna samling texter som summerar projektet möter vi statsvetare, etnologer och historiker som vill synliggöra och problematisera olika typer av gränser och de identifikationsprocesser som kan knytas till dem. Föremålet för analysen är den Öresundsregion som har utvecklats som ett ekonomiskt och politiskt projekt av den EU-stödda Öresundskommittén, men även de många olika Öresundsregioner som har uppstått genom att människor har rört sig över gränsen eller talat politiskt visionärt om gränslöshet och globalisering. Särskilt viktigt blir att undersöka hur betydelsen av statsgränsen i sundet har förändrats från Roskildefreden 1658 och framåt, men också hur olika sociala grupper eller andra geopolitiska enheter som kommuner eller regioner skapar och har skapat egna gränser i Öresundsområdet. När bönderna på 1600-talet skrev till överheten för att be om hjälp kallade de inte sig själva för danskar eller svenskar. Ungsocialisterna vid förra sekelskiftet gick medvetet in för att motarbeta den nationella idén. I 2000-talets politiska retorik kan spektakulära projekt som seglingstävlingen Americas Cup bli en bricka i spelet om regionen. Mångkulturalismen i storstäderna skapar sitt eget globaliserade rum. Vid en genomgång av skånska tidningsklipp från 1895 till i dag framstår dagens gräns förvånande nog som skarpare än någonsin. Här återges en komplex bild av en mångfald av upplevda gränser Öresundsgränser i tid och rum.</p> 2021-12-10T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2007 Centrum för Danmarksstudier, Makadam förlag och respektive artikelförfattare https://books.lub.lu.se/catalog/book/121 Arbetstagarbegreppet 2021-11-02T16:29:21+01:00 Axel Adlercreutz <p>E-boken är publicerad av Juridiska fakulteten vid Lunds universitet 2021.</p> 2021-11-17T00:00:00+01:00 Copyright (c) 1964 Axel Adlercreutz https://books.lub.lu.se/catalog/book/119 Kollektivavtalet 2021-11-02T16:24:31+01:00 Axel Adlercreutz <p>E-boken är publicerad av Juridiska fakulteten vid Lunds universitet 2021.</p> 2021-11-17T00:00:00+01:00 Copyright (c) 1954 Axel Adlercreutz https://books.lub.lu.se/catalog/book/124 Ersättningsrätt och ersättningssystem 2021-11-02T16:33:24+01:00 Carl Martin Roos <p>Boken handlar om ersättning för personskada och sakskada. Den avser svenska förhållanden men ger internationella utblickar. Ersättningsreglerna i socialförsäkring, kollektiv- försäkring, privat försäkring och skadeståndsrätt beskrivs och analyseras. Uppmärksamheten riktas mot systemens omfattning, ersättningens beräkning, finansieringen, de skadeförebyggande effekterna och hanteringskostnaderna. Särskilt intresse ägnas samspelet mellan olika ersättningssystem och fördelar och nackdelar med olika lösningBoken handlar om ersättning för personskada och sakskada. Den avser svenska förhållanden men ger internationella utblickar. Ersättningsreglerna i socialförsäkring, kollektiv- försäkring, privat försäkring och skadeståndsrätt beskrivs och analyseras. Uppmärksamheten riktas mot systemens omfattning, ersättningens beräkning, finansieringen, de skadeförebyggande effekterna och hanteringskostnaderna. Särskilt intresse ägnas samspelet mellan olika ersättningssystem och fördelar och nackdelar med olika lösningar. Boken kan komma till nytta i forskning och undervisning och vara en inspirationskälla för alla som sysslar med ersättningsfrågor.ar. Boken kan komma till nytta i forskning och undervisning och vara en inspirationskälla för alla som sysslar med ersättningsfrågor.</p> 2021-11-17T00:00:00+01:00 Copyright (c) 1990 Carl Martin Roos & Norstedts Förlag https://books.lub.lu.se/catalog/book/122 Introduktion till komparativ och internationell avtalsrätt 2021-11-02T16:31:16+01:00 Axel Adlercreutz Lea Hatzidaki-Dahlström <p>Föreliggande skrift består av två delar: Del I, författad av professor emerirus Axel Adlercreutz, behandlar avtalsrättens centrala delar ur ett komparativrättsligt perspektiv. Jämförelser görs med tysk, fransk och anglo-amerikansk rätt. Del II, skriven av universitetslektor Lea Hatzidaki-Dahlsrröm, innehåller en introduktion till internationell privat- och processrätt. Domsrätts- och lagvalsproblematiken presenteras, liksom frågan om utländska domars giltighet i Sverige.</p> <p>Boken är främst avsedd för undervisning i handelsrättsliga kurser men den kan också vara av intresse för den som praktiskt sysslar med internationell förmögenhetsrätt.</p> 2021-11-17T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2003 The authors & Institutionen för handelsrätt vid Lunds universitet https://books.lub.lu.se/catalog/book/120 Avtal och rösträtt 2021-11-02T16:28:14+01:00 Carl Martin Roos <p>E-boken är publicerad av Juridiska fakulteten vid Lunds universitet 2021.</p> 2021-11-17T00:00:00+01:00 Copyright (c) 1969 Carl Martin Roos https://books.lub.lu.se/catalog/book/125 Grupplivskyddet 2021-11-02T16:38:04+01:00 Carl Martin Roos <p>E-boken är publicerad av Juridiska fakulteten vid Lunds universitet 2021.</p> 2021-11-17T00:00:00+01:00 Copyright (c) 1964 The author https://books.lub.lu.se/catalog/book/123 Återbetalning av social ersättning 2021-11-02T16:32:20+01:00 Rune Lavin <p>Sociala ersättningar (sjukpenning, pensioner, barnbidrag, bidragsförskott, bostadsbidrag, familjebidrag m. fl. ersättningsformer), utbetalas ibland felaktigt. Mottagaren kan, men behöver inte, vara skyldig att betala tillbaka vad han uppburit för mycket i ersättning. I boken klargörs under vilka förutsättningar återbetalningsskyldigheten inträder. För detta ändamål bestäms tillämpningsområdet för socialförfattningarnas återbetalningsregler och analyseras ingående innebörden av dessa regler. Vidare behandlas reglerna om beräkning av det återbetalningspliktiga beloppet, varv id särskilt uppmärksammas i vilken utsträckning eftergift brukar beviljas. I boken finns också en framställning om förfarande och verkställighet, vilken bI. a. innefattar reglerna om myndigheters kvittningsrätt. Boken avlutas med en diskussion om huruvida de nuvarande reglerna borde reformeras, varvid störst intresse ägnas åt systemet med dubbla besluts- och instansordningar.</p> 2021-11-17T00:00:00+01:00 Copyright (c) 1986 Rune Lavin & Norstedts Förlag https://books.lub.lu.se/catalog/book/115 Negotiating Noise 2021-09-20T17:07:33+02:00 Sanne Krogh Groth john_q_public@email.com James Mansell magnus.annemark@ub.lu.se <p><em>Negotiating Noise Across Places, Spaces and Disciplines</em> brings together writing by 20 researchers from across Europe and South-East Asia on the slippery but fascinating topic of noise. What is noise, where can it be heard, and what should we do with it? These questions are answered in very different ways in this book from the perspectives of research in ar­chitecture, anthropology, cultural history and theory, ethno- and his­torical musicology, digital culture, linguistics, medicine, musical com­position, sociology, sound design, sound art, and urban planning. Drawing on transdisciplinary conversations at two workshops – one at Lund University and one at the University of Nottingham, Malaysia Campus – the book bridges professional as well as cultural divides. It sets out current research trajectories in the different disciplines involved in researching noise through a series of Position Papers. It also brings these perspectives together through a series of jointly authored Manifestos for the future.</p> 2021-09-20T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 The authors https://books.lub.lu.se/catalog/book/117 Perspektiv på ålderism 2021-09-30T11:09:02+02:00 Håkan Jönson magnus.annemark@ub.lu.se Satu Heikkinen magnus.annemark@ub.lu.se Tove Harnett magnus.annemark@ub.lu.se Clary Krekula magnus.annemark@ub.lu.se Åsa Alftberg magnus.annemark@ub.lu.se Lars-Christer Hydén magnus.annemark@ub.lu.se Atiqur Rahman magnus.annemark@ub.lu.se Janicke Andersson magnus.annemark@ub.lu.se Lisa Ekstam magnus.annemark@ub.lu.se Gabriella Nilsson magnus.annemark@ub.lu.se Torbjörn Bildtgård magnus.annemark@ub.lu.se Peter Öberg magnus.annemark@ub.lu.se Cristina Joy Torgé magnus.annemark@ub.lu.se Rosita Nyman magnus.annemark@ub.lu.se Camilla Seitl magnus.annemark@ub.lu.se Glenn Möllergren magnus.annemark@ub.lu.se Palle Storm magnus.annemark@ub.lu.se Kerstin Nilsson magnus.annemark@ub.lu.se Fredrik Snellman magnus.annemark@ub.lu.se <p>Stereotypa föreställningar och negativ behandling av äldre finns dokumenterade sedan antik tid. Numera används begreppet ålderism, vilket avser fördomar och diskriminering mot äldre. Ibland har begreppet också definierats som något som handlar om ålder över hela livsloppet. Den här antologin består av 15 kapitel där forskare belyser ålderismens varierade uttrycksformer och komplexitet. I antologins kapitel sätts problemet i olika perspektiv – teoretiskt såväl som empiriskt – och undersöks i relation till flera olika sammanhang.</p> 2021-09-17T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Författarna & Social Work press https://books.lub.lu.se/catalog/book/118 Välfärdens aktörer 2021-09-17T16:54:50+02:00 Stig Linde author@mailinator.com Kerstin Svensson author@mailinator.com Kerstin Jacobsson author@mailinator.com Katarina Hollertz author@mailinator.com Mats Fred author@mailinator.com Dalia Mukhtar-Landgren author@mailinator.com Teres Hjärpe author@mailinator.com Elizabeth Martinell Barfoed author@mailinator.com Verner Denvall author@mailinator.com Kettil Nordesjö author@mailinator.com Stig Linde author@mailinator.com Malin Arvidson author@mailinator.com Kristina Carlsson Stylianides author@mailinator.com Anders Jönsson author@mailinator.com Kerstin Svensson author@mailinator.com Harald Gegner author@mailinator.com Mikael Bengtsson author@mailinator.com <p>Människor och organisationer är i blickfånget i den här antologin. I socialt arbete och andra organiserade välfärdsinsatser förenas de två i vad vi här kallar ett aktörskap. Individerna samspelar med de strukturer som kallas organisationer, utifrån en yrkesroll eller till och med som en yrkeskår, en profession. Organisationen bjuder bildligt talat upp individen till dans. Eller är det tvärtom? Relationen mellan individen och organisationen behöver ständigt belysas. Det råder ett ömsesidigt förhållande där organisationen formar yrkesrollen och människan med sin kunskap och sin erfarenhet formar organisationen. Här har professionernas specifika och samlade kunskap stor betydelse.</p> <p>Vår ambition här är att bidra till en rik analys genom att anlägga olika perspektiv på välfärdsarbete, av olika professioner i olika organisationer. Vi vill lyfta fram skärningspunkterna där människor gör något, eller låter bli att göra något.</p> <p>I tio kapitel undersöker femton forskare olika aspekter av praktiken i välfärdsorganisationer. Antologins författare har gått nära och in i välfärdsorganisationernas och dess aktörers praktiker. Med stöd i olika teoretiska perspektiv analyseras förutsättningar, uppfattningar och vardagen för människor som arbetar i dessa organisationer. Alla kapitel bygger på empiriska underlag, från offentliga organisationer, ideella organisationer eller privata aktörer.</p> 2021-09-17T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Författarna & Social Work Press https://books.lub.lu.se/catalog/book/108 Juridikens teori och metod 2021-05-06T17:58:29+02:00 Aleksander Peczenik author@mailinator.com <p>Denna bok är i första hand avsedd som en lärobok i allmän rättslära.</p> <p>Framställningen kretsar kring frågan om juridikens begreppsbildning och arbetsmetod är förenliga med rättssäkerheten.</p> <p>Tolkning av gällande rätt är juridikens huvuduppgift. Vad menas med, att rätten är gällande? Lagtolkningen genomsyras av, olika praktiska avvägningar; måste inte avvägningarna mynna ut i en osäkerhet? Framför allt, är rättssäkerheten förenlig med ett annat viktigt ideal – nämligen rättvisan i det individuella fallet?</p> <p>För att besvara dessa frågor jämför författaren juridiken med den etiska och den vetenskapliga argumentationen och försöker utveckla en rättskälle- och argumentationsteori.</p> 2021-05-06T00:00:00+02:00 Copyright (c) 1995 författaren och Fritzes Förlag AB https://books.lub.lu.se/catalog/book/106 Vad är rätt? 2021-05-06T17:56:53+02:00 Aleksander Peczenik john_q_public@mailinator.com <p><em>Vad är rätt?</em> är en handbok i allmän rättslära. Framställningen kretsar kring frågan om huruvida juridikens begreppsbildning och arbetsmetod är förenliga med rättssäkerhet.</p> <p>Tolkning gällande rätt är juridikens huvuduppgift. Vad menas att rätten är gällande? Lagtolkningen genomsyras av olika praktiska avvägningar; måste inte avvägningarna mynna ut i en osäkerhet? Framför allt, är rättssäkerheten förenlig med ett annat viktigt ideal - nämligen rättvisan i det individuella fallet?</p> <p>De rättsfilosofiska frågorna förankras i statsteoretiska, moralfilosofiska och kunskapsteoretiska problem. Vilka värden förverkligas av den demokratiska rättsstaten? Vad menas med att en etisk avvägning är riktig? Vad är den juridiska och etiska kunskapens yttersta fundament?</p> <p>Boken vänder sig till framför allt teoretiskt intresserade forskare i juridik, men även till statsvetare och filosofer.</p> 2021-05-06T00:00:00+02:00 Copyright (c) 1995 författaren och Fritzes Förlag AB https://books.lub.lu.se/catalog/book/109 Oskyldighetspresumtionen 2021-05-06T17:58:39+02:00 Karol Nowak author@mailinator.com <p>The thesis addresses the scope of the so-called <em>presumption of innocence. </em>Two interests, apparently difficult to reconcile, are opposed to one another in the application of the presumption of innocence; securing efficient <em>administration. of the law </em>and <em>the protection of the individual. </em>It is necessary to weigh up between the effect of the presumption of innocence with respect to procedural legal protection of the individual and an efficient criminal procedure.</p> <p>The presumption's theoretical function as a legal principle is clarified in order to facilitate its application. The account also increases the understanding of why the presumption is necessary for a fair trial. The presumption of innocence has been put in definite form in order to function in the practical application of Iaw, primarily through various legal rules. The thesis accordingly contains a description of these rules and the criteria on which their inclusion in the legal system is based.</p> <p>The purpose of the thesis is to give precision to the tangible requirements which are made on the presumption of innocence as a general principle. The role of the presumption of innocence and its function in the penal process system are described, and the presumption is put in its various contexts. The systematic function of the presumption is described from abstract theoretical construction to practical application.</p> <p>The thesis is divided into three parts. In part I the presumption' s systematic importance for the penal process is examined. The presumption of innocence is defined primarily from a procedural theoretical perspective. In part Il the presumption of innocence is described as defined primarily by various European organs with direct importance for Swedish application of law. The emphasis has been put on the practice of the European Court of Human Rights in its application of the European Convention.</p> <p>The conclusions of the two introductory parts are then used in part III as a basis for the examination of application of the presumption of innocence in Sweden. The purpose of this part is to give a perspective to the application of the presumption in Sweden, to point out the merits of special Swedish solutions and to criticise them in appropriate cases. Part III shows the multitude of questions in which the presumption of innocence shall be observed. Its close connection with other Articles in the European Convention is also highlighted, however, mainly with the other points in Article 6. The method used in the survey of the effect of the presumption of innocence in the areas looked at can also be applied to other questions which affect the presumption.</p> 2021-05-06T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2003 författaren och Norstedts Juridik AB https://books.lub.lu.se/catalog/book/107 Juridisk argumentation 2021-05-06T17:57:59+02:00 Aleksander Peczenik author@mailinator.com Aulis Aarnio author@mailinator.com Gunnar Bergholtz author@mailinator.com <p>Den juridiska argumentationen bör uppfylla vissa motiverings- och saklighetskrav. Tack vare en saklig motivering kan myndighetsutövning och rättskipning skapa rättssäkerhet. Rättssäkerhetsbegreppet analyseras i sitt sammanhang med olika frågor om rättsstaten, välfärdsstaten, det demokratiska statsskicket och rättsordningens giltighet.</p> <p>Vad menas med att juridisk argumentation är korrekt? För att besvara denna fråga jämför författarna juridiken med den etiska och den vetenskapliga argumentationen och försöker utarbeta en allmän motiverings- och diskursteori. För att uppfylla motiveringskraven måste jurister använda en nyanserad rättskällelära och skilda lagtolkningsmetoder. Den förhärskande rättskälle- och tolkningsläran utvärderas i bokens senare del.</p> <p>Boken är i första hand avsedd som en lärobok i allmän rättslära.</p> 2021-05-06T00:00:00+02:00 Copyright (c) 1995 författaren och Fritzes Förlag AB https://books.lub.lu.se/catalog/book/85 Vid brunnen 2021-03-17T11:22:08+01:00 Selma Frode Kristensen john_q_public@email.com <p>Volymen är digitaliserad 2020/2021.</p> 2021-03-17T00:00:00+01:00 Copyright (c) 1966 Selma Frode Kristensen https://books.lub.lu.se/catalog/book/91 Pottemakare, krukmakare, kakelugnsmakare i Falkenberg 2021-03-05T13:23:34+01:00 Ernst Walerius john_q_public@email.com <p>Volymen är digitaliserad 2020/2021.</p> 2021-03-05T00:00:00+01:00 Copyright (c) 1973 Ernst Walerius https://books.lub.lu.se/catalog/book/97 Le confit et son rôle dans l'alimentation traditionnelle du sud-ouest de la France 2021-03-05T13:24:12+01:00 Renée Valeri john_q_public@email.com <p>Volymen är digitaliserad 2020/2021.</p> 2021-03-05T00:00:00+01:00 Copyright (c) 1977 Renée Valeri https://books.lub.lu.se/catalog/book/103 Folklivsarkivet i Lund 1913-1988 2021-03-05T13:25:47+01:00 Nils-Arvid Bringéus john_q_public@email.com <p>Volymen är digitaliserad 2020/2021.</p> 2021-03-05T00:00:00+01:00 Copyright (c) 1988 Nils-Arvid Bringéus https://books.lub.lu.se/catalog/book/89 Viken 2021-03-05T13:23:13+01:00 Gabrielle Jeansson john_q_public@email.com Renée Valeri john_q_public@email.com <p>Volymen är digitaliserad 2020/2021.</p> 2021-03-05T00:00:00+01:00 Copyright (c) 1972 Gabrielle Jeansson & Renée Valeri https://books.lub.lu.se/catalog/book/95 Jordstugor i Sydsverige 2021-03-05T13:22:51+01:00 Tomas Jönsson john_q_public@email.com <p>Volymen är digitaliserad 2020/2021.</p> 2021-03-05T00:00:00+01:00 Copyright (c) 1976 Tomas Jönsson https://books.lub.lu.se/catalog/book/100 En stad - tre världar 2021-03-05T13:25:55+01:00 Brita Hardenby john_q_public@email.com <p>Volymen digitaliserades 2020/2021.</p> 2021-03-05T00:00:00+01:00 Copyright (c) 1981 Brita Hardenby https://books.lub.lu.se/catalog/book/92 Bondens bostad 2021-03-05T13:23:44+01:00 Monika Minnhagen john_q_public@email.com <p>Volymen är digitaliserad 2020/2021.</p> 2021-03-05T00:00:00+01:00 Copyright (c) 1973 Monika Minnhagen https://books.lub.lu.se/catalog/book/98 Den dolda ekonomin 2021-03-05T13:24:18+01:00 Agneta Boqvist john_q_public@email.com <p>Volymen är digitaliserad 2020/2021.</p> 2021-03-05T00:00:00+01:00 Copyright (c) 1978 Agneta Boqvist https://books.lub.lu.se/catalog/book/90 Kyrktagningsseden i Sverige 2021-03-05T13:23:24+01:00 Anders Gustavsson john_q_public@email.com <p>Volymen är digitaliserad 2020/2021.</p> 2021-03-05T00:00:00+01:00 Copyright (c) 1972 Anders Gustavsson https://books.lub.lu.se/catalog/book/96 Skånska prästgårdar 2021-04-29T13:28:17+02:00 Gösta Arvastson john_q_public@email.com <p>Volymen är digitaliserad 2020/2021.</p> 2021-03-05T00:00:00+01:00 Copyright (c) 1977 Gösta Arvastsson https://books.lub.lu.se/catalog/book/101 Det bortrövade dryckeskärlet 2021-03-05T13:26:19+01:00 Inger Lövkrona john_q_public@email.com <p>Volymen är digitaliserad 2020/2021.</p> 2021-03-05T00:00:00+01:00 Copyright (c) 1982 Inger Lövkrona https://books.lub.lu.se/catalog/book/88 Nöden i Lund 2021-04-29T13:30:09+02:00 Sven B. Ek john_q_public@email.com <p>Volymen är digitaliserad 2020/2021.</p> 2021-03-05T00:00:00+01:00 Copyright (c) 1982 Sven B. Ek https://books.lub.lu.se/catalog/book/94 Færøske sluppfiskere 2021-03-05T13:23:53+01:00 Jóan Pauli Joensen john_q_public@email.com <p>Volymen är digitaliserad 2020/2021.</p> 2021-03-05T00:00:00+01:00 Copyright (c) 1975 Jóan Pauli Joensen https://books.lub.lu.se/catalog/book/99 Herdar på Korsika 2021-03-05T13:25:18+01:00 Gunnar Alsmark john_q_public@email.com <p>Volymen är digitaliserad 2020/2021.</p> 2021-03-05T00:00:00+01:00 Copyright (c) 1979 Gunnar Alsmark