https://books.lub.lu.se/issue/feed Open Books at Lund University 2022-12-13T11:44:26+01:00 Open Monograph Press https://books.lub.lu.se/catalog/book/183 Perspektiv på utsatthet och problem under åldrandet 2022-12-13T11:44:26+01:00 Håkan Jönson Marianne Granbom Afsaneh Taei Tove Harnett Jeanne Højgaard-Bøytler Cristina Joy Torgé Rosita Nyman Tobias Olsson Dino Viscovi Jon Dag Rasmussen Yvonne Johansson Glenn Möllergren Torbjörn Bildtgård Peter Öberg Åsa Alftberg Finnur Magnússon <p>För många är åldrandet relativt problemfritt, även om sjukdomar och funktionsnedsättningar blir vanligare ju längre vi lever. Vid sidan av problemfriheten finns det olika typer av utsatthet, utmaningar och bekymmer som kan drabba äldre på ett särskilt sätt. Det kan handla om alltifrån missbruk och ensamhet till svårigheter att betala räkningar i ett samhälle som blir allt mer digitalt. Den här antologin består av elva kapitel där forskare belyser olika former av utsatthet och problem under åldrandet.</p> 2022-12-20T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 The authors & Social Work Press https://books.lub.lu.se/catalog/book/180 Socialt arbete i förändring 2022-10-25T14:21:05+02:00 Anna Angelin Torbjörn Hjort Martina Axmin Martin Bergström Verner Denvall Per Gunnar Edebalk Sandra Hedman Cecilia Heule Sara Hultqvist Helene Lahti Edmark Elinn Leo Sandberg Stig Linde Jayeon Lindellee Katarina Jacobsson Eva Johnsson Håkan Jönson Marcus Knutagård Arne Kristiansen Alexandru Panican Åsa Ritenius Manjer Anna Meeuwisse Tapio Salonen Tove Samzelius Gabriella Scaramuzzino Roberto Scaramuzzino Sune Sunesson Kerstin Svensson Hans Swärd Nataliya Thell Lisa Wallander Tabitha Wright Nielsen <p><strong>Socialhögskolan och socialt arbete i ständig rörelse</strong></p> <p>Denna bok handlar om det sociala arbetet och socionomyrkets utveckling och villkor. I boken beskrivs och diskuteras det sociala arbetets utveckling, utmaningar och komplexitet, både bilden av och de faktiska förutsättningarna för utsatta grupper befinner sig i en påtaglig förändring. Under några teman tecknas i boken bilden av ett socialt arbete som ständigt är i rörelse. Rörelsen framåt kan både ses som spännande och bekymmersam. Vi vet inte riktigt vad som väntar bakom nästa hörn. Fyra teman står i centrum: Det sociala arbetets professionalisering, Nya arbetsformer, Styrning och granskning samt Socialpolitik och utsatthet.</p> <p>Denna bok handlar också om Socialhögskolan i Lund, som 2022 firar 75 år. Ur flera olika perspektiv beskrivs och diskuteras hur institutionens utbildning och forskning vuxit fram och utvecklats. Hur det gick till när institutionen blev en del av universitetet, vilka forskningsinriktningar man har valt, och varför, är exempel på frågor som diskuteras i boken. I dessa beskrivningar ges en inblick i hur både interna och externa faktorer format utbildning och forskning på Socialhögskolan.</p> <p>Vår förhoppning är att boken är intressant för en bred läsekrets av forskare, studenter och praktiker. Boken finns i tryckt format och på Socialhögskolans webbplats samt fritt tillgänglig här på Open Books at Lund University.</p> 2022-10-28T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 The authors and School of Social Work, Lund University https://books.lub.lu.se/catalog/book/142 Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad 2022-06-07T16:39:00+02:00 Frans Mossberg <p>Att människan reagerar positivt på gröna miljöer har konstaterats i forskning under lång tid. Att estetiken får uppmärksamhet i stadsplaneringen är naturligt, men ganska ung är insikten att ljudmiljön också är en betydelsefull stadsbyggnadsfaktor. Detta skriver Erik Skärbäck i sitt förord till denna samling texter om ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad.</p> <p>Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet arrangerade ett tvärvetenskapligt symposium i samarbete med SLU i Alnarp en majdag 2010 för att samla aktuell forskning och kunskap om hur omgivningens ljud påverkar hälsa och välbefinnande i våra boende- och livsmiljöer. I denna skrift möts olika perspektiv på stadsplanering och urbana ljudmiljöer. Flera bidrag presenterar nya förslag till tolkningar av städernas ljudlandskap och hur dessa skall kunna införlivas med modern stadsplanering i dagens värld.</p> 2022-10-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2011 The editor and the authors https://books.lub.lu.se/catalog/book/147 Tysta områden i Sverige 2022-06-07T16:43:36+02:00 Gunnar Cervén Frans Mossberg <p>Denna rapport beskriver ett projekt som genomfördes under 2017 på initiativ av ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet. Projektet handlar om hur landets kommuner arbetar med tysta områden i sina utemiljöer och syftar dels till att uppmärksamma frågan och dels till att sammanställa kunskap och erfarenheter kring området. En viktig utgångspunkt är det faktum att EUs direktiv om buller från 2002 (49/EC/END) stipulerar att medlemsstaterna ska kartlägga sina tysta områden.<br />Projektet bygger på ett formulär som skickades till landets alla 290 kommuner, samt ytterligare studier av utvalda initiativ och dokument. Ett symposium anordnades den 26 september 2017 där projektet delrapporterades och några av intressenterna bjöds in som talare.<br />Studien visar att tysta områden är ett relativt välkänt begrepp i planerings-Sverige, där hela två tredjedelar av kommunerna kan noteras för någon form av initiativ. Att intresset är så stort går att koppla till de regionala kartläggningar som genomfördes kring millennieskiftet och framåt, snarare än till EUs direktiv om buller som är otydligt formulerat när det gäller tysta områden. Många av kommunerna som arbetar med tysta områden befinner sig dock i en tidig fas, där man antingen just har påbörjat arbete med frågan, eller har för avsikt att göra det. Ett fåtal kommuner bedöms ha kommit långt i sina arbeten; totalt 16 utförliga initiativ pekas ut i studien och erfarenheter från flera av dessa beskrivs i rapporten.<br />Studien pekar även på en rad utmaningar och frågor att arbeta med i framtiden. Bland annat saknas konsensus för att definiera tysta områden, och de många metoder som finns skulle behöva utvärderas. Vidare förekommer en förväxlingsproblematik i sättet som begreppet tysta områden används, främst i förhållande till stora opåverkade områden. Studien visar också att kommuner som har kartlagt tysta områden ofta saknar strategier för att implementera, upprätthålla och marknadsföra dessa. Relaterat till detta tycks det finnas en outnyttjad ekonomisk potential för tysta områden, exempelvis i turistnäringen.</p> 2022-10-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2018 Gunnar Cerwén & Frans Mossberg https://books.lub.lu.se/catalog/book/152 Buller och hälsa 2022-06-07T16:46:26+02:00 Frans Mossberg <p>No description available.</p> 2022-10-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2006 The editor and the authors https://books.lub.lu.se/catalog/book/140 Ljud och tystnad för sinne och själ 2022-06-07T16:37:01+02:00 Frans Mossberg <p>Vad vet vi om vilka betydelser ljud och tystnad, respektive frånvaro av dem har för mental och själslig rekreation idag? Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet har i en serie tvärvetenskapliga symposier sökt skapa forum för denna diskussion genom att bjuda in forskare från ämnen som miljömedicin, psykologi, landskapsplanering och akustik med mera, men har i denna volym valt att ge plats åt röster från ett annat håll. Inom s.k. nyandliga rörelser av olika slag hålls ofta tystnad och stillhet fram som välbehövliga motpoler till det moderna pulserande samtidslivet. Ljudmiljöcentrum bad några forskare och tänkare berätta om deras syn på vilka roller ljud och tystnad kan spela för välbefinnande i sinne och själ.</p> 2022-10-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2008 The editor and the authors https://books.lub.lu.se/catalog/book/145 Grönska och ljudkvalitet i närmiljö 2022-06-07T16:39:42+02:00 Frans Mossberg Erik Skärbäck <p>No description available.</p> 2022-10-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2016 Frans Mossberg & Erik Skärbäck https://books.lub.lu.se/catalog/book/150 Operativa ljud 2022-06-07T16:46:10+02:00 Frans Mossberg <p>No description available.</p> 2022-10-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2006 The editor and the authors https://books.lub.lu.se/catalog/book/143 Speakers Comfort and Voice Disorders in Classrooms 2022-06-07T16:39:13+02:00 Jonas Brunskog Viveka Lyberg Åhlander Anders Löfquist David Pelegrin-Garcia Roland Rydell <p>No description available.</p> 2022-10-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2011 The authors https://books.lub.lu.se/catalog/book/148 Skadliga ljud 2022-06-07T16:45:53+02:00 Frans Mossberg <p>No description available.</p> 2022-10-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2006 The editor and the authors https://books.lub.lu.se/catalog/book/153 Sound, Safety & Society 2022-06-07T16:46:38+02:00 Frans Mossberg <p>No description available.</p> 2022-10-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2015 The editor and the authors https://books.lub.lu.se/catalog/book/141 Sound, mind and emotion - research and aspects 2022-06-07T16:38:50+02:00 Frans Mossberg <p>Human mind and emotion can be profoundly affected by sounds. In this interdisciplinary volume researchers from different fields take a look at connections between sound, mind and emotion, and ways of understand them.</p> <p>In the spring of 2008 a series of interdisciplinary symposiums were arranged in Lund by The Sound Environment Centre at Lund University. The main subject was to further understanding of sound and sound environments and it´s influence on personal, emotional and psychological levels. The three different symposiums had different perspectives. The first one focused on how sound can affect us in times of emotional crisis, trauma or catastrophic events. The second topic<br />was to investigate aspects of how sound is perceived in states of mental disturbances of various kinds, and the third finally discussed implications of oversensitivity to sound – hyperacusis – as well as hearing impairments such as tinnitus.</p> 2022-10-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2008 The editor and the authors https://books.lub.lu.se/catalog/book/146 Child & Noise 2022-06-07T16:43:27+02:00 Frans Mossberg <p>An interdisciplinary symposium was held at Lund University in Sweden in march 2017 arranged by the Sound Environment Center aimed at shedding light on how sound environment affects children, spanning all the way from the prenatal stage to the young person enjoying loud music or engaging in other loud activities. Too seldom the question is asked of how the child percieves the surrounding sound environment.<br />This report from the Child &amp; Noise symposium brings forward answers to this question as well as presents state-of-the-art knowledge of children and the world of sound, music and noise from top researchers in the field.</p> 2022-10-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2017 The editor and the authors https://books.lub.lu.se/catalog/book/151 Förföriska ljud 2022-06-07T16:46:18+02:00 Frans Mossberg <p>No description available.</p> 2022-10-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2006 The editor and the authors https://books.lub.lu.se/catalog/book/139 Sounds of History 2022-06-07T16:36:47+02:00 Frans Mossberg <p>What are the sounds of history? How has the soundscape changed throughout history? Every age has its own soundscapes. In an interdisciplinary symposium at Sound Evironment Centre at Lund University in 2008, researchers from different disciplines gave their views on historic soundscapes and the sounds of yesterday. From archeological findings of prehistoric sound tools, acoustics in Roman Theatres, sound insulation in old buildings to old people ́s memories of sounds of yesteryear, this collection of texts gives samples of recent research on historic soundscapes.</p> 2022-10-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2008 The editor and the authors https://books.lub.lu.se/catalog/book/144 Buller i blåsväder 2022-06-07T16:39:26+02:00 Frans Mossberg <p>No description available.</p> 2022-10-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2006 The editor and the authors https://books.lub.lu.se/catalog/book/149 Ljud och inlärning 2022-06-07T16:46:02+02:00 Frans Mossberg <p>No description available.</p> 2022-10-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2007 The editor and the authors https://books.lub.lu.se/catalog/book/154 Ord om ljud 2022-06-07T16:46:50+02:00 Frans Mossberg <p>No description available.</p> 2022-10-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2015 The editor and the authors https://books.lub.lu.se/catalog/book/155 Kritiska blickar från marginalen 2022-06-30T13:46:03+02:00 Andrés Brink Pinto Mikael Mery Karlsson Irina Schmitt Peter Edelberg Matilda Svensson Chowdhury Tommy Gustafsson Tiina Rosenberg Jesper Fundberg Mia Liinason Ulrika Dahl Jukka Lehtonen Lena Lennerhed Lotta Löfgren Don Kulick Elisabet Apelmo Rebecca Selberg Diana Mulinari Helle Rydström Urban Lundberg Mattias Tydén Terese Anving <p>I tre decennier har professor Jens Rydström varit med och format historieforskningen om marginaliserade grupper. Han har varit central i etablerandet av homo- och queerhistoria som forskningsfält i Sverige. Han har aldrig tvekat för att de mest tabubelagda ämnen, och har varit med och lagt grunden för forskningsfältet sexualitet och funktionshinder i Skandinavien. Jens har även bidragit med banbrytande forskning om sexarbetares historia i Skandinavien. Denna bok presenterar en brokig samling bidrag av forskare som alla har inspirerats av Jens Rydströms vetenskapliga gärning.</p> 2022-10-11T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 The editors and the authors https://books.lub.lu.se/catalog/book/138 MANIFEST för en bättre ljudmiljö 2022-06-07T16:34:55+02:00 Stig Arlinger Bengt Holmstrand Henrik Karlsson Leo Nilsson Ludwig Rasmusson Torbjörn Stockfelt Ola Stockfelt Mikael Strömberg <p>Manifestet innehåller 33 punkter som uppmärksammar akuta ljud- och bullerfrågor och föreslår åtgärder. De avslutande texterna fördjupar några aspekter som rör människans förhållande till ljudvärlden.</p> <p>Ljudmanifestet har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av Stig Arlinger, Bengt Holmstrand, Henrik Karlsson, Leo Nilsson, Ludvig<br />Rasmusson, Torbjörn Stockfelt, Ola Stockfelt och Mikael Strömberg. De avslutande aforismerna samt "Ljud och känsla" har författats av Leo Nilsson; partiet "Hör du mig?" av Stig Arlinger och "Det totala lyssnandet" av Ludvig Rasmusson.</p> <p>Ljudmanifestet tar upp ett urval av de många aspekter som kan anläggas på företeelserna ljud och ljudmiljö. Utförligare resonemang och fler infallsvinklar återfinns i symposierapporten Svenska ljudlandskap. Om hörseln, bullret och tystnaden.</p> 2022-10-10T00:00:00+02:00 Copyright (c) 1995 Royal Swedish Academy of Music and the contributors https://books.lub.lu.se/catalog/book/128 EU:s internationella privat- och processrätt 2022-05-09T15:37:50+02:00 Lea Hatzidaki-Dahlström <p>Grundstenen för den europeiska integrationen utgörs av de fyra friheterna inom EU, nämligen den fria rörligheten för varor, personer, tjänster och kapital. Dessa friheter medför ett ökat antal ekonomiska transaktionen över gränserna, vilket i sin tur oundvikligen genererar fler internationella tvister. Dessa leder ofta till processer och domar. En dom är värdefull endast om den kan verkställas i det land där den som förpliktas att betala har ekonomiska tillgångar.</p> <p>Det här är EU:s internationella privat- och processrätt – Den femte friheten – kommer in. Genom Bryssel- och Luganokonventionerna, och numera Bryssel-I-förordningen, kan en dom inom förmögenhetsrätten, meddelad av en domstol i ett EU- eller EFTA-land, cirkulera fritt, dvs. den kan erkännas och verkställas i dessa länder. Även Romkonventionen, som reglerar vilket lands lag man kan tillämpa för att lösa en internationell tvist, har tillkommit inom ramarna för EG/EU.</p> <p>Denna bok, som är en omarbetning och uppdatering av ”Den femte friheten inom EU – Doms- och lagvalskonventionerna”, behandlar ovan nämnda internationella instrument. Bryssel I-förordningen och Romkonventionen finns med som bilagor i boken.</p> <p>Boken är främst avsedd att användas inom kurser i EG-rätt och internationell handelsrätt. Den kan även användas av den som i sitt yrke behöver får en överblick över detta svårtillgängliga område.</p> 2022-05-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 1998 Lea Hatzidaki-Dahlström https://books.lub.lu.se/catalog/book/133 Avstängning från arbetslöshetsersättning 2022-05-09T15:42:14+02:00 Anna Christensen <p>Socialförsäkring är inte bara trygghet utan också tvång för den som inte har något annat att leva av. Socialförsäkringen och övriga sociala bidrag är jämte skatterna Välfärdsstatens viktigaste instrument för styrning och kontroll av de stora medborgargrupperna. Kontrollen och styrningen kulminerar i regelrätta ekonomiska sanktioner mot dem som inte anpassar sig. De äldsta och mest välutvecklade sanktionsreglerna är reglerna om avstängning från arbetslöshetsersättning av den som vägrar att acceptera av arbetsförmedlingen erbjudet ”lämpligt” arbete. Men vad är ”lämpligt” arbete? Dessa regler behandlas i föreliggande bok på grundval av ett omfattande rättsfallsmaterial från arbetslöshetskassorna, AMS och försäkrings(över)domstolen. Syftet är att kartlägga innehållet i den statliga styrningen och kontrollen såsom den framträder i den faktiska rättstillämpningen – inte i officiella deklarationer om ett ”fritt valt arbetet”. Boken vill också visa hur rättsbildning och rättstillämpning fungerar på ett område som ligger utanför de allmänna domstolarna och i centrum av arbetsmarknadspolitiken.</p> 2022-05-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 1980 Anna Christensen & Norstedts https://books.lub.lu.se/catalog/book/131 Arbetsskador och annat 2022-05-09T15:40:46+02:00 Carl Martin Roos <p>Den svenska försäkringsdebatten är i allmänhet ganska slätkammad. I den här boken ingår en del uppsatser och artiklar som inte väjer för det obekväma eller kontroversiella. En del av artiklarna handlar om ersättningar vid arbetsskador , andra t ex om kompensation för ideell skada och rättsskyddsförsäkring. Alla som sysslar med försäkringsfrågor och som är intresserade av nya idéer och uppslag kan ha glädje av boken.</p> 2022-05-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 1994 Carl Martin Roos / Nerenius & Santérus Förlag https://books.lub.lu.se/catalog/book/129 Den femte friheten inom EU 2022-05-09T15:38:50+02:00 Lea Hatzidaki-Dahlström <p>En av grundstenarna för den europeiska integrationen utgörs av de <em>fyra friheterna </em>inom EU, nämligen den <em>fria rörligheten för varor, personer,</em> <em>tjänster och kapital. </em>Dessa friheter medför ett ökat antal ekonomiska transaktioner över gränserna, vilket i sin tur oundvikligen genererar flera internationella tvister. Dessa leder ofta till processer, vilka för det mesta utmynnar i domar. En dom är värdefull endast om den kan verkställas i det land där den som förpliktas att betala har ekonomiska tillgångar.</p> <p>Det är här den <em>femte friheten </em>inom EU - den <em>fria rörligheten för domar - </em>kommer in. Genom Bryssel- och Luganokonventionerna kan en dom inom förmögenhetsrätten, meddelad av domstol i en konventionsstat, cirkulera fritt inom EU och EFTA, dvs. den kan erkännas och verkställas i de övriga konventionsstaterna. Även Romkonventionen, som reglerar vilket lands lag man skall tillämpa för att lösa en internationell tvist, har ingåtts inom ramarna för EG/EU.</p> <p>Denna bok behandlar ovannämnda konventioner; som sedan länge varit välkända bland jurister i andra europeiska länder. I och med</p> <p>Sveriges anslutning till EU har de blivit högaktuella även här. Konventionstexterna finns med som bilagor i boken.</p> <p>Boken är främst avsedd att användas inom grundläggande kurser t.ex. EG-rätt och internationell handelsrätt. Den kan också användas av dem som i sitt yrke behöver få en inblick i dessa nya regler samt av dem som är intresserade av frågor kring rättsunifikation och internationellt samarbete över huvud taget.</p> 2022-05-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 1998 Lea Hatzidaki-Dahlström https://books.lub.lu.se/catalog/book/134 Hemrätt i hyreshuset 2022-05-09T15:43:05+02:00 Anna Christensen <p>Att bostadshyresgästen har besittningsskydd, d.v.s. en rätt att få hyresavtalet förlängt, vet de flesta människor. Men hur har denna rätt uppstått, vad innebär den i olika situationer – och kommer den att bestå?</p> <p>Boken täcker hyresrättens utveckling från ”systemskiftet” i 1907 års nyttjanderättslag fram till det systemskifte i bostadspolitiken som pågår idag. Huvudparten av boken består av en analys av rättsläget vad gäller rätten till förlängning och närliggande frågor som närståendes rätt att överta hyreskontraktet, bytesrätten, och ”de svarta pengarna”.</p> 2022-05-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 1994 Anna Christensen & Juristförlaget https://books.lub.lu.se/catalog/book/132 Studier i köprätt 2022-05-09T15:41:24+02:00 Anna Christensen <p>”Det första som bör sägas är att detta inte är någon monografi. Boken består av fyra kapitel, av vilka det första ger en allmän bakgrund till de olika problem som tas upp i de tre följande kapitlen. Dessa sistnämnda kapitel kan mycket väl läsas fristående från varann, men de olika problem som tas upp har dock en viss inre samhörighet. Det är hela tiden fråga om i vilka avseenden rätten att häva ett köp påverkas av hur långt avvecklingen av köpet hunnit fortskrida när hävningspåföljden skall utövas.”</p> <p>(avsnitt ur bokens inledning)</p> 2022-05-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 1970 Anna Christensen & Norstedts https://books.lub.lu.se/catalog/book/130 Domstol och administrativ myndighet 2022-05-09T15:39:48+02:00 Rune Lavin <p>”Såväl domstol som administrativ myndighet är enligt den svenska rättsordningen anförtrodda uppgiften att slutgiltigt avgöra rättsliga frågor. Ändamålet med denna avhandling är i främsta rummet att klargöra de principer, som enligt gällande rätt bestämmer eller som i förekommande fall bör bestämma förhållandet mellan domstols och administrativ myndighets kompetens. ”</p> <p>(avsnitt ur bokens inledning)</p> 2022-05-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 1972 Rune Lavin & Norstedts Förlag https://books.lub.lu.se/catalog/book/135 Regionauterna 2022-05-09T15:49:23+02:00 Orvar Löfgren Fredrik Nilsson Jacob Vestergaard Per Olof Berg Guje Sevón Tom O'Dell Caroline Beck Fredrik Nilsson Hanne Sanders Gunnar Alsmark Per-Markku Ristilammi Christian Tangkjær Markus Idvall Karen Lisa Goldschmidt Salamon <p>Vad hände från det att Öresundsbron invigdes sommaren 2000 tills den firade 10 år som bro och länk? Vilka drömmar hade slagit in, vilka visioner visade sig orealistiska? Inför broöppningen var otåligheten stor – äntligen skulle Själland och Sydsverige förenas i en transnationell region. Här ser danska och svenska forskare tillbaka på de första tio åren. Vi får följa hur människors vardag påverkats av brobygget och se för vem regionen är intressant eller ointressant. Vi får möta regionauterna – de som snabbt lär sig navigera i och använda sig av den nya regionen. Inte minst kan vi lära oss något om det svåra i att förutspå en framtida utveckling. Brons tioåriga historia rymmer många överraskningar.</p> 2022-05-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2010 Makadam Förlag & the editors https://books.lub.lu.se/catalog/book/127 Att gestalta en region 2022-02-28T16:16:56+01:00 Jesper Falkheimer <p>När Öresundsbron invigdes år 2000 nådde förväntningarna på dansk-svensk integration sin kulmen. Prognoser och framtidsspekulationer haglade. Nyhetsbrev, reklamkampanjer, webbplatser och konferenser producerades på löpande band. Öresundsbron förenade Öresundsregionen. Öresundsregionen förenade skåningar och själlänningar. Tillsammans skulle de forna broderfolken skapa en gemensam transnationell identitet.</p> <p>Massmedierna hade och har en central roll för denna process, dels genom sina retoriska berättelser om Öresundsregionen, dels genom ett stort antal satsningar på nya medier med Öresund som marknad. Mediernas gestaltningar är beroende av en mängd olika faktorer. I denna avhandling analyseras särskilt vilken betydelse professionella källor har haft. Under de senaste decennierna har alltfler samhällsaktörer insett journalistikens betydelse för opinionsbildning och förtroendeskapande, samtidigt som medieföretag blivit alltmer marknadsstyrda och utsatta för konkurrens. Genom välgenomtänkta PR-strategier utmanar företag, myndigheter och andra organisationer journalistikens beskrivningsprivilegium.</p> <p>I avhandlingen analyseras dels vilka strategier som använts för att gestalta och konstruera Öresundsregionen, dels de föreställningar som dominerat i den regionala dagspressen. Den senmoderna samhällsutvecklingen och dansksvenska massmediestrukturen utgör sammanhang.</p> 2022-03-04T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2004 Jesper Falkheimer https://books.lub.lu.se/catalog/book/126 Öresundsgränser 2021-11-26T16:04:20+01:00 Fredrik Nilsson Hanne Sanders Ylva Stubbergaard Karl Bergman Andreas Olsson Harald Gustafsson Jens Lerbom Fredrik Nilsson Magnus Jerneck Tove Dannestam Fredrik Persson Per-Markku Ristilammi Markus Idvall <p>Över vattnet rusar numera tåg och bilar, men genom Öresund löper fortfarande en gräns. Vad betyder den för människorna i regionen? Kanske har de alla sin egen Öresundsgräns: gränsgångarna med arbete och bopålar i olika länder, seglarna med nationsflaggan i aktern, familjerna på shoppingtur och politikerna med integration på agendan.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Det dansk-svenska projektet <em>Development of a Cross Border Region</em> har samlat forskare från olika discipliner för att analysera betydelsen av identiteter och gränser i Öresundsregionen förr och nu. I denna samling texter som summerar projektet möter vi statsvetare, etnologer och historiker som vill synliggöra och problematisera olika typer av gränser och de identifikationsprocesser som kan knytas till dem. Föremålet för analysen är den Öresundsregion som har utvecklats som ett ekonomiskt och politiskt projekt av den EU-stödda Öresundskommittén, men även de många olika Öresundsregioner som har uppstått genom att människor har rört sig över gränsen eller talat politiskt visionärt om gränslöshet och globalisering. Särskilt viktigt blir att undersöka hur betydelsen av statsgränsen i sundet har förändrats från Roskildefreden 1658 och framåt, men också hur olika sociala grupper eller andra geopolitiska enheter som kommuner eller regioner skapar och har skapat egna gränser i Öresundsområdet. När bönderna på 1600-talet skrev till överheten för att be om hjälp kallade de inte sig själva för danskar eller svenskar. Ungsocialisterna vid förra sekelskiftet gick medvetet in för att motarbeta den nationella idén. I 2000-talets politiska retorik kan spektakulära projekt som seglingstävlingen Americas Cup bli en bricka i spelet om regionen. Mångkulturalismen i storstäderna skapar sitt eget globaliserade rum. Vid en genomgång av skånska tidningsklipp från 1895 till i dag framstår dagens gräns förvånande nog som skarpare än någonsin. Här återges en komplex bild av en mångfald av upplevda gränser Öresundsgränser i tid och rum.</p> 2021-12-10T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2007 Centrum för Danmarksstudier, Makadam förlag och respektive artikelförfattare