Open Books at Lund University https://books.lub.lu.se/ en-US Open Books at Lund University Öresundsgränser https://books.lub.lu.se/catalog/book/126 <p>Över vattnet rusar numera tåg och bilar, men genom Öresund löper fortfarande en gräns. Vad betyder den för människorna i regionen? Kanske har de alla sin egen Öresundsgräns: gränsgångarna med arbete och bopålar i olika länder, seglarna med nationsflaggan i aktern, familjerna på shoppingtur och politikerna med integration på agendan.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Det dansk-svenska projektet <em>Development of a Cross Border Region</em> har samlat forskare från olika discipliner för att analysera betydelsen av identiteter och gränser i Öresundsregionen förr och nu. I denna samling texter som summerar projektet möter vi statsvetare, etnologer och historiker som vill synliggöra och problematisera olika typer av gränser och de identifikationsprocesser som kan knytas till dem. Föremålet för analysen är den Öresundsregion som har utvecklats som ett ekonomiskt och politiskt projekt av den EU-stödda Öresundskommittén, men även de många olika Öresundsregioner som har uppstått genom att människor har rört sig över gränsen eller talat politiskt visionärt om gränslöshet och globalisering. Särskilt viktigt blir att undersöka hur betydelsen av statsgränsen i sundet har förändrats från Roskildefreden 1658 och framåt, men också hur olika sociala grupper eller andra geopolitiska enheter som kommuner eller regioner skapar och har skapat egna gränser i Öresundsområdet. När bönderna på 1600-talet skrev till överheten för att be om hjälp kallade de inte sig själva för danskar eller svenskar. Ungsocialisterna vid förra sekelskiftet gick medvetet in för att motarbeta den nationella idén. I 2000-talets politiska retorik kan spektakulära projekt som seglingstävlingen Americas Cup bli en bricka i spelet om regionen. Mångkulturalismen i storstäderna skapar sitt eget globaliserade rum. Vid en genomgång av skånska tidningsklipp från 1895 till i dag framstår dagens gräns förvånande nog som skarpare än någonsin. Här återges en komplex bild av en mångfald av upplevda gränser Öresundsgränser i tid och rum.</p> Fredrik Nilsson Hanne Sanders Ylva Stubbergaard Karl Bergman Andreas Olsson Harald Gustafsson Jens Lerbom Fredrik Nilsson Magnus Jerneck Tove Dannestam Fredrik Persson Per-Markku Ristilammi Markus Idvall Copyright (c) 2007 Centrum för Danmarksstudier, Makadam förlag och respektive artikelförfattare http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-12-10 2021-12-10 Återbetalning av social ersättning https://books.lub.lu.se/catalog/book/123 <p>Sociala ersättningar (sjukpenning, pensioner, barnbidrag, bidragsförskott, bostadsbidrag, familjebidrag m. fl. ersättningsformer), utbetalas ibland felaktigt. Mottagaren kan, men behöver inte, vara skyldig att betala tillbaka vad han uppburit för mycket i ersättning. I boken klargörs under vilka förutsättningar återbetalningsskyldigheten inträder. För detta ändamål bestäms tillämpningsområdet för socialförfattningarnas återbetalningsregler och analyseras ingående innebörden av dessa regler. Vidare behandlas reglerna om beräkning av det återbetalningspliktiga beloppet, varv id särskilt uppmärksammas i vilken utsträckning eftergift brukar beviljas. I boken finns också en framställning om förfarande och verkställighet, vilken bI. a. innefattar reglerna om myndigheters kvittningsrätt. Boken avlutas med en diskussion om huruvida de nuvarande reglerna borde reformeras, varvid störst intresse ägnas åt systemet med dubbla besluts- och instansordningar.</p> Rune Lavin Copyright (c) 1986 Rune Lavin & Norstedts Förlag http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2021-11-17 2021-11-17 Arbetstagarbegreppet https://books.lub.lu.se/catalog/book/121 <p>E-boken är publicerad av Juridiska fakulteten vid Lunds universitet 2021.</p> Axel Adlercreutz Copyright (c) 1964 Axel Adlercreutz http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2021-11-17 2021-11-17 Kollektivavtalet https://books.lub.lu.se/catalog/book/119 <p>E-boken är publicerad av Juridiska fakulteten vid Lunds universitet 2021.</p> Axel Adlercreutz Copyright (c) 1954 Axel Adlercreutz http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2021-11-17 2021-11-17 Ersättningsrätt och ersättningssystem https://books.lub.lu.se/catalog/book/124 <p>Boken handlar om ersättning för personskada och sakskada. Den avser svenska förhållanden men ger internationella utblickar. Ersättningsreglerna i socialförsäkring, kollektiv- försäkring, privat försäkring och skadeståndsrätt beskrivs och analyseras. Uppmärksamheten riktas mot systemens omfattning, ersättningens beräkning, finansieringen, de skadeförebyggande effekterna och hanteringskostnaderna. Särskilt intresse ägnas samspelet mellan olika ersättningssystem och fördelar och nackdelar med olika lösningBoken handlar om ersättning för personskada och sakskada. Den avser svenska förhållanden men ger internationella utblickar. Ersättningsreglerna i socialförsäkring, kollektiv- försäkring, privat försäkring och skadeståndsrätt beskrivs och analyseras. Uppmärksamheten riktas mot systemens omfattning, ersättningens beräkning, finansieringen, de skadeförebyggande effekterna och hanteringskostnaderna. Särskilt intresse ägnas samspelet mellan olika ersättningssystem och fördelar och nackdelar med olika lösningar. Boken kan komma till nytta i forskning och undervisning och vara en inspirationskälla för alla som sysslar med ersättningsfrågor.ar. Boken kan komma till nytta i forskning och undervisning och vara en inspirationskälla för alla som sysslar med ersättningsfrågor.</p> Carl Martin Roos Copyright (c) 1990 Carl Martin Roos & Norstedts Förlag http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2021-11-17 2021-11-17 Introduktion till komparativ och internationell avtalsrätt https://books.lub.lu.se/catalog/book/122 <p>Föreliggande skrift består av två delar: Del I, författad av professor emerirus Axel Adlercreutz, behandlar avtalsrättens centrala delar ur ett komparativrättsligt perspektiv. Jämförelser görs med tysk, fransk och anglo-amerikansk rätt. Del II, skriven av universitetslektor Lea Hatzidaki-Dahlsrröm, innehåller en introduktion till internationell privat- och processrätt. Domsrätts- och lagvalsproblematiken presenteras, liksom frågan om utländska domars giltighet i Sverige.</p> <p>Boken är främst avsedd för undervisning i handelsrättsliga kurser men den kan också vara av intresse för den som praktiskt sysslar med internationell förmögenhetsrätt.</p> Axel Adlercreutz Lea Hatzidaki-Dahlström Copyright (c) 2003 The authors & Institutionen för handelsrätt vid Lunds universitet http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2021-11-17 2021-11-17 Avtal och rösträtt https://books.lub.lu.se/catalog/book/120 <p>E-boken är publicerad av Juridiska fakulteten vid Lunds universitet 2021.</p> Carl Martin Roos Copyright (c) 1969 Carl Martin Roos http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2021-11-17 2021-11-17 Grupplivskyddet https://books.lub.lu.se/catalog/book/125 <p>E-boken är publicerad av Juridiska fakulteten vid Lunds universitet 2021.</p> Carl Martin Roos Copyright (c) 1964 The author http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2021-11-17 2021-11-17 Negotiating Noise https://books.lub.lu.se/catalog/book/115 <p><em>Negotiating Noise Across Places, Spaces and Disciplines</em> brings together writing by 20 researchers from across Europe and South-East Asia on the slippery but fascinating topic of noise. What is noise, where can it be heard, and what should we do with it? These questions are answered in very different ways in this book from the perspectives of research in ar­chitecture, anthropology, cultural history and theory, ethno- and his­torical musicology, digital culture, linguistics, medicine, musical com­position, sociology, sound design, sound art, and urban planning. Drawing on transdisciplinary conversations at two workshops – one at Lund University and one at the University of Nottingham, Malaysia Campus – the book bridges professional as well as cultural divides. It sets out current research trajectories in the different disciplines involved in researching noise through a series of Position Papers. It also brings these perspectives together through a series of jointly authored Manifestos for the future.</p> Sanne Krogh Groth James Mansell Copyright (c) 2021 The authors http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-20 2021-09-20 Välfärdens aktörer https://books.lub.lu.se/catalog/book/118 <p>Människor och organisationer är i blickfånget i den här antologin. I socialt arbete och andra organiserade välfärdsinsatser förenas de två i vad vi här kallar ett aktörskap. Individerna samspelar med de strukturer som kallas organisationer, utifrån en yrkesroll eller till och med som en yrkeskår, en profession. Organisationen bjuder bildligt talat upp individen till dans. Eller är det tvärtom? Relationen mellan individen och organisationen behöver ständigt belysas. Det råder ett ömsesidigt förhållande där organisationen formar yrkesrollen och människan med sin kunskap och sin erfarenhet formar organisationen. Här har professionernas specifika och samlade kunskap stor betydelse.</p> <p>Vår ambition här är att bidra till en rik analys genom att anlägga olika perspektiv på välfärdsarbete, av olika professioner i olika organisationer. Vi vill lyfta fram skärningspunkterna där människor gör något, eller låter bli att göra något.</p> <p>I tio kapitel undersöker femton forskare olika aspekter av praktiken i välfärdsorganisationer. Antologins författare har gått nära och in i välfärdsorganisationernas och dess aktörers praktiker. Med stöd i olika teoretiska perspektiv analyseras förutsättningar, uppfattningar och vardagen för människor som arbetar i dessa organisationer. Alla kapitel bygger på empiriska underlag, från offentliga organisationer, ideella organisationer eller privata aktörer.</p> Stig Linde Kerstin Svensson Kerstin Jacobsson Katarina Hollertz Mats Fred Dalia Mukhtar-Landgren Teres Hjärpe Elizabeth Martinell Barfoed Verner Denvall Kettil Nordesjö Stig Linde Malin Arvidson Kristina Carlsson Stylianides Anders Jönsson Kerstin Svensson Harald Gegner Mikael Bengtsson Copyright (c) 2021 Författarna & Social Work Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-09-17 2021-09-17 Perspektiv på ålderism https://books.lub.lu.se/catalog/book/117 <p>Stereotypa föreställningar och negativ behandling av äldre finns dokumenterade sedan antik tid. Numera används begreppet ålderism, vilket avser fördomar och diskriminering mot äldre. Ibland har begreppet också definierats som något som handlar om ålder över hela livsloppet. Den här antologin består av 15 kapitel där forskare belyser ålderismens varierade uttrycksformer och komplexitet. I antologins kapitel sätts problemet i olika perspektiv – teoretiskt såväl som empiriskt – och undersöks i relation till flera olika sammanhang.</p> Håkan Jönson Satu Heikkinen Tove Harnett Clary Krekula Åsa Alftberg Lars-Christer Hydén Atiqur Rahman Janicke Andersson Lisa Ekstam Gabriella Nilsson Torbjörn Bildtgård Peter Öberg Cristina Joy Torgé Rosita Nyman Camilla Seitl Glenn Möllergren Palle Storm Kerstin Nilsson Fredrik Snellman Copyright (c) 2021 Författarna & Social Work press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-09-17 2021-09-17 Juridisk argumentation https://books.lub.lu.se/catalog/book/107 <p>Den juridiska argumentationen bör uppfylla vissa motiverings- och saklighetskrav. Tack vare en saklig motivering kan myndighetsutövning och rättskipning skapa rättssäkerhet. Rättssäkerhetsbegreppet analyseras i sitt sammanhang med olika frågor om rättsstaten, välfärdsstaten, det demokratiska statsskicket och rättsordningens giltighet.</p> <p>Vad menas med att juridisk argumentation är korrekt? För att besvara denna fråga jämför författarna juridiken med den etiska och den vetenskapliga argumentationen och försöker utarbeta en allmän motiverings- och diskursteori. För att uppfylla motiveringskraven måste jurister använda en nyanserad rättskällelära och skilda lagtolkningsmetoder. Den förhärskande rättskälle- och tolkningsläran utvärderas i bokens senare del.</p> <p>Boken är i första hand avsedd som en lärobok i allmän rättslära.</p> Aleksander Peczenik Aulis Aarnio Gunnar Bergholtz Copyright (c) 1995 författaren och Fritzes Förlag AB http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.sv 2021-05-06 2021-05-06 Juridikens teori och metod https://books.lub.lu.se/catalog/book/108 <p>Denna bok är i första hand avsedd som en lärobok i allmän rättslära.</p> <p>Framställningen kretsar kring frågan om juridikens begreppsbildning och arbetsmetod är förenliga med rättssäkerheten.</p> <p>Tolkning av gällande rätt är juridikens huvuduppgift. Vad menas med, att rätten är gällande? Lagtolkningen genomsyras av, olika praktiska avvägningar; måste inte avvägningarna mynna ut i en osäkerhet? Framför allt, är rättssäkerheten förenlig med ett annat viktigt ideal – nämligen rättvisan i det individuella fallet?</p> <p>För att besvara dessa frågor jämför författaren juridiken med den etiska och den vetenskapliga argumentationen och försöker utveckla en rättskälle- och argumentationsteori.</p> Aleksander Peczenik Copyright (c) 1995 författaren och Fritzes Förlag AB http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.sv 2021-05-06 2021-05-06 Vad är rätt? https://books.lub.lu.se/catalog/book/106 <p><em>Vad är rätt?</em> är en handbok i allmän rättslära. Framställningen kretsar kring frågan om huruvida juridikens begreppsbildning och arbetsmetod är förenliga med rättssäkerhet.</p> <p>Tolkning gällande rätt är juridikens huvuduppgift. Vad menas att rätten är gällande? Lagtolkningen genomsyras av olika praktiska avvägningar; måste inte avvägningarna mynna ut i en osäkerhet? Framför allt, är rättssäkerheten förenlig med ett annat viktigt ideal - nämligen rättvisan i det individuella fallet?</p> <p>De rättsfilosofiska frågorna förankras i statsteoretiska, moralfilosofiska och kunskapsteoretiska problem. Vilka värden förverkligas av den demokratiska rättsstaten? Vad menas med att en etisk avvägning är riktig? Vad är den juridiska och etiska kunskapens yttersta fundament?</p> <p>Boken vänder sig till framför allt teoretiskt intresserade forskare i juridik, men även till statsvetare och filosofer.</p> Aleksander Peczenik Copyright (c) 1995 författaren och Fritzes Förlag AB http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.sv 2021-05-06 2021-05-06 Oskyldighetspresumtionen https://books.lub.lu.se/catalog/book/109 <p>The thesis addresses the scope of the so-called <em>presumption of innocence. </em>Two interests, apparently difficult to reconcile, are opposed to one another in the application of the presumption of innocence; securing efficient <em>administration. of the law </em>and <em>the protection of the individual. </em>It is necessary to weigh up between the effect of the presumption of innocence with respect to procedural legal protection of the individual and an efficient criminal procedure.</p> <p>The presumption's theoretical function as a legal principle is clarified in order to facilitate its application. The account also increases the understanding of why the presumption is necessary for a fair trial. The presumption of innocence has been put in definite form in order to function in the practical application of Iaw, primarily through various legal rules. The thesis accordingly contains a description of these rules and the criteria on which their inclusion in the legal system is based.</p> <p>The purpose of the thesis is to give precision to the tangible requirements which are made on the presumption of innocence as a general principle. The role of the presumption of innocence and its function in the penal process system are described, and the presumption is put in its various contexts. The systematic function of the presumption is described from abstract theoretical construction to practical application.</p> <p>The thesis is divided into three parts. In part I the presumption' s systematic importance for the penal process is examined. The presumption of innocence is defined primarily from a procedural theoretical perspective. In part Il the presumption of innocence is described as defined primarily by various European organs with direct importance for Swedish application of law. The emphasis has been put on the practice of the European Court of Human Rights in its application of the European Convention.</p> <p>The conclusions of the two introductory parts are then used in part III as a basis for the examination of application of the presumption of innocence in Sweden. The purpose of this part is to give a perspective to the application of the presumption in Sweden, to point out the merits of special Swedish solutions and to criticise them in appropriate cases. Part III shows the multitude of questions in which the presumption of innocence shall be observed. Its close connection with other Articles in the European Convention is also highlighted, however, mainly with the other points in Article 6. The method used in the survey of the effect of the presumption of innocence in the areas looked at can also be applied to other questions which affect the presumption.</p> Karol Nowak Copyright (c) 2003 författaren och Norstedts Juridik AB http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.sv 2021-05-06 2021-05-06 Vid brunnen https://books.lub.lu.se/catalog/book/85 <p>Volymen är digitaliserad 2020/2021.</p> Selma Frode Kristensen Copyright (c) 1966 Selma Frode Kristensen http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.sv 2021-03-17 2021-03-17 Nöden i Lund https://books.lub.lu.se/catalog/book/88 <p>Volymen är digitaliserad 2020/2021.</p> Sven B. Ek Copyright (c) 1982 Sven B. Ek http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-03-05 2021-03-05 Færøske sluppfiskere https://books.lub.lu.se/catalog/book/94 <p>Volymen är digitaliserad 2020/2021.</p> Jóan Pauli Joensen Copyright (c) 1975 Jóan Pauli Joensen http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-03-05 2021-03-05 Herdar på Korsika https://books.lub.lu.se/catalog/book/99 <p>Volymen är digitaliserad 2020/2021.</p> Gunnar Alsmark Copyright (c) 1979 Gunnar Alsmark http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-03-05 2021-03-05 Pottemakare, krukmakare, kakelugnsmakare i Falkenberg https://books.lub.lu.se/catalog/book/91 <p>Volymen är digitaliserad 2020/2021.</p> Ernst Walerius Copyright (c) 1973 Ernst Walerius http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-03-05 2021-03-05 Le confit et son rôle dans l'alimentation traditionnelle du sud-ouest de la France https://books.lub.lu.se/catalog/book/97 <p>Volymen är digitaliserad 2020/2021.</p> Renée Valeri Copyright (c) 1977 Renée Valeri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-03-05 2021-03-05 Folklivsarkivet i Lund 1913-1988 https://books.lub.lu.se/catalog/book/103 <p>Volymen är digitaliserad 2020/2021.</p> Nils-Arvid Bringéus Copyright (c) 1988 Nils-Arvid Bringéus http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-03-05 2021-03-05 Viken https://books.lub.lu.se/catalog/book/89 <p>Volymen är digitaliserad 2020/2021.</p> Gabrielle Jeansson Renée Valeri Copyright (c) 1972 Gabrielle Jeansson & Renée Valeri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-03-05 2021-03-05 Jordstugor i Sydsverige https://books.lub.lu.se/catalog/book/95 <p>Volymen är digitaliserad 2020/2021.</p> Tomas Jönsson Copyright (c) 1976 Tomas Jönsson http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-03-05 2021-03-05 En stad - tre världar https://books.lub.lu.se/catalog/book/100 <p>Volymen digitaliserades 2020/2021.</p> Brita Hardenby Copyright (c) 1981 Brita Hardenby http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-03-05 2021-03-05 Bondens bostad https://books.lub.lu.se/catalog/book/92 <p>Volymen är digitaliserad 2020/2021.</p> Monika Minnhagen Copyright (c) 1973 Monika Minnhagen http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-03-05 2021-03-05 Den dolda ekonomin https://books.lub.lu.se/catalog/book/98 <p>Volymen är digitaliserad 2020/2021.</p> Agneta Boqvist Copyright (c) 1978 Agneta Boqvist http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-03-05 2021-03-05 Kyrktagningsseden i Sverige https://books.lub.lu.se/catalog/book/90 <p>Volymen är digitaliserad 2020/2021.</p> Anders Gustavsson Copyright (c) 1972 Anders Gustavsson http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-03-05 2021-03-05 Skånska prästgårdar https://books.lub.lu.se/catalog/book/96 <p>Volymen är digitaliserad 2020/2021.</p> Gösta Arvastson Copyright (c) 1977 Gösta Arvastsson http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-03-05 2021-03-05 Det bortrövade dryckeskärlet https://books.lub.lu.se/catalog/book/101 <p>Volymen är digitaliserad 2020/2021.</p> Inger Lövkrona Copyright (c) 1982 Inger Lövkrona http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-03-05 2021-03-05