Migration och tillhörighet: Inklusions- och exklusionsprocesser i Skandinavien

Authors

Gunnar Alsmark (ed)
Tina Kallehave (ed)
Bolette Moldenhawer (ed)

Synopsis

Invandring börjar alltid med utvandring. Migranter lämnar inte utan vidare sina hemländer och blir ett med invandringsländerna. I stället äger deras liv rum i spänningsfältet mellan ut- och invandringsländerna, och därigenom utmanar de frågan om tillhörighet.

Forskarna i denna bok - etnologer, sociologer, pedagoger, socialantropologer, historiker, ekonomhistoriker och religionsvetare från Danmark, Norge och Sverige -- presenterar en rad aktuella teoretiska och analytiska ingångar till studiet av migration. Som två centrala aspekter av migration utforskar artiklarna bland annat hur migranters ofta mångtydiga tillhörighet produceras och tar form, samt hur invandringsländerna hanterar den ökade samhälleliga komplexitet som hänger samman med migration. Författarna sätter med olika begrepp fokus på produktion av och villkor för inklusion och exklusion. Genom sina olika teoretiska infallsvinklar bryter bokens författare med den oft a dominerande uppmärksamheten på invandrarnas påstådda brister, och sätter i dess ställe en forskning som undersöker relationerna mellan migration och tillhörighet som komplexa processer. Samtidigt prövas forskningens möjligheter att omspänna just dessa komplexiteter.


Artiklarna är huvudsakligen baserade på kvalitativa studier inom utbildning, arbetsmarknadsrelationer, den politisk-administrativa organiseringen av integrationsfältet och unga sekulära muslimers omvärldsförståelse i Skandinavien. Således tecknar boken också konturerna av forskningsfältets empiriska bredd och komplexitet.

Chapters

 • Migration og tilhørsforhold
  Bolette Moldenhawer, Tina Kallehave, Gunnar Alsmark
 • Invandrerne og integrationens dimensioner i et policyorienteret perspektiv
  Per H Jensen
 • Arbetskraftsinvandring och flyktingars arbetsmarknadsintegration
  Pieter Bevelander, Christer Lundh
 • Det meningsfulde arbejde
  Et livsformsperspektiv på arbejdets betydning for somaliske mænd
  Tina Kallehave
 • Unga vuxna muslimers förhandlingar och islams förvandling
  Jonas Otterbeck
 • Tilblivelser i neutralitetszoner
  Jette Kofoed
 • Säger ni – gissar ni fast på erat språk?
  Om enspråkighet, flerspråkighet och andraspråkighet i svensk skolvardag
  Ann-Carita Evaldsson
 • De indefra ekskluderede
  En analyse af inklusions- og eksklusionsstrukturer og -praktikker i en gymnasieskole for alle
  Bolette Moldenhawer
 • Arbetsförmedlare mellan individ, kollektiv och marknad
  Om pragmatism, inkludering och bilden av »de andras« aktörskap
  Fredrik Hertzberg
 • Viljen til valg
  Kommunalt integrationsarbejde i Sverige og Danmark
  Kirsten Hvenegård-Lassen
 • Tvärsektoriell samverkan i policy och praktik
  Introduktion av flyktingar och nyanlända invandrare i två svenska storstadskommuner
  Marie Carlson, Bengt Jacobsson
 • Til Dovre faller
  Å bli norsk – å være norsk – troskapsløfte og statsborgerskap i den foranderlige nasjonen
  Grete Brochmann
 • Integrationspolitik på svenska
  Gunnar Alsmark
 • Skandinavisk modernisering
  Särdrag och likheter
  Håkan Arvidsson
 • Sammenligningens væsen
  Lærestykker fra forskningspraksis
  Trine Øland
Cover for Migration och tillhörighet: Inklusions- och exklusionsprocesser i Skandinavien
Published
January 1, 2007
Print ISSN
1651-775X

Details about this monograph

Date of first publication (11)
2008