http://books.lub.lu.se/index.php/ht/issue/feed Open Books at LU: Humaniora & Teologi 2018-07-02T13:37:59+02:00 Open Monograph Press http://books.lub.lu.se/index.php/ht/catalog/book/11 Kanon och kulturarv 2018-07-02T13:37:59+02:00 Mia Krokstäde mia.krokstade@cors.lu.se Lars-Eric Jönsson mia.krokstade@cors.lu.se Anna Wallette mia.krokstade@cors.lu.se Jes Wienberg mia.krokstade@cors.lu.se Inge Adriansen mia.krokstade@cors.lu.se Anna Storm mia.krokstade@cors.lu.se Keld Buciek mia.krokstade@cors.lu.se Håkan Karlsson mia.krokstade@cors.lu.se Carl-Johan Svensson mia.krokstade@cors.lu.se Stefan Bohman mia.krokstade@cors.lu.se Katarina Saltzman mia.krokstade@cors.lu.se Keld Grinder-Hansen mia.krokstade@cors.lu.se Carsten Tage Nielsen mia.krokstade@cors.lu.se Per Eliasson mia.krokstade@cors.lu.se Lars Elenius mia.krokstade@cors.lu.se Nils Kayser Nielsen mia.krokstade@cors.lu.se Anne Krestina Povlsen mia.krokstade@cors.lu.se Helen Avery mia.krokstade@cors.lu.se Carsten Paludan-Müller mia.krokstade@cors.lu.se <p class="style3">Kanon och kulturarv har diskuterats intensivt i Danmark och Sverige under de senaste åren. I Danmark har regeringens beslut att definiera en dansk kanon väckt stor debatt. I Sverige har diskussionen varit hovsammare samtidigt som ordet kulturarv har ett starkt grepp om museer, kulturmiljövård och arkiv.</p> <p class="style3">I Danmark har diskussionen kretsat kring vad som är danskt, vem som ska definiera danskheten och vilka konsekvenser det ska tillåtas få. I Sverige har debattinläggen handlat om kulturarvens användbarhet. Förutom i lokal, regional och nationell identitetspolitik har kulturarv kommit till användning inom en rad andra områden som hälso- och sjukvård, regional- och lokalutveckling, turism och mångkultur.</p> <p class="style3">Gemensamt för de danska och svenska erfarenheterna är att varken kulturarv eller kanon kan frigöras från politiska aspekter, ett faktum som i olika grad är uppenbart i bokens artiklar. Att utse företeelser till kulturarv eller att föra upp dem på en kanonlista är att vilja något med dem. Men vad? Och vilka platser, föremål och berättelser utses? På vilka grunder? Och av vem?</p> <p class="style3">I<strong> Kanon och kulturarv</strong> skriver 17 forskare om olika sätt att aktivt förhålla sig till och använda det förflutna och vilka konsekvenser det får i olika sammanhang. Landskap, industrianläggningar, europeiska konventioner, musik, minnesparker, propositioner, läroplaner, fotbollsplaner och arkeologiska fyndplatser är några av de arenor som undersöks.</p> 2008-01-01T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## http://books.lub.lu.se/index.php/ht/catalog/book/3 Migration och tillhörighet 2018-01-15T13:21:21+01:00 Gunnar Alsmark mia.krokstade@cors.lu.se Tina Kallehave mia.krokstade@cors.lu.se Bolette Moldenhawer mia.krokstade@cors.lu.se Håkan Arvidsson mia.krokstade@cors.lu.se Gunnar Alsmark mia.krokstade@cors.lu.se Bolette Moldenhawer mia.krokstade@cors.lu.se Tina Kallehave mia.krokstade@cors.lu.se Grete Brochmann mia.krokstade@cors.lu.se Marie Carlson mia.krokstade@cors.lu.se Bengt Jacobsson mia.krokstade@cors.lu.se Kirsten Hvenegård-Lassen mia.krokstade@cors.lu.se Fredrik Hertzberg mia.krokstade@cors.lu.se Ann-Carita Evaldsson mia.krokstade@cors.lu.se Jette Kofoed mia.krokstade@cors.lu.se Jonas Otterbeck mia.krokstade@cors.lu.se Pieter Bevelander mia.krokstade@cors.lu.se Christer Lundh mia.krokstade@cors.lu.se Per H Jensen mia.krokstade@cors.lu.se Trine Øland mia.krokstade@cors.lu.se <p class="style3">Invandring börjar alltid med utvandring. Migranter lämnar inte utan vidare sina hemländer och blir ett med invandringsländerna. I stället äger deras liv rum i spänningsfältet mellan ut- och invandringsländerna, och därigenom utmanar de frågan om tillhörighet.</p> <p class="style3" style="margin-bottom: 0;">Forskarna i denna bok - etnologer, sociologer, pedagoger, socialantropologer, historiker, ekonomhistoriker och religionsvetare från Danmark, Norge och Sverige -- presenterar en rad aktuella teoretiska och analytiska ingångar till studiet av migration. Som två centrala aspekter av migration utforskar artiklarna bland annat hur migranters ofta mångtydiga tillhörighet produceras och tar form, samt hur invandringsländerna hanterar den ökade samhälleliga komplexitet som hänger samman med migration. Författarna sätter med olika begrepp fokus på produktion av och villkor för inklusion och exklusion. Genom sina olika teoretiska infallsvinklar bryter bokens författare med den oft a dominerande uppmärksamheten på invandrarnas påstådda brister, och sätter i dess ställe en forskning som undersöker relationerna mellan migration och tillhörighet som komplexa processer. Samtidigt prövas forskningens möjligheter att omspänna just dessa komplexiteter.</p> <p class="style3" style="margin-top: 0;"><br> Artiklarna är huvudsakligen baserade på kvalitativa studier inom utbildning, arbetsmarknadsrelationer, den politisk-administrativa organiseringen av integrationsfältet och unga sekulära muslimers omvärldsförståelse i Skandinavien. Således tecknar boken också konturerna av forskningsfältets empiriska bredd och komplexitet.</p> 2007-01-01T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## http://books.lub.lu.se/index.php/ht/catalog/book/10 Bortom stereotyperna? 2018-06-29T10:37:50+02:00 Mia Krokstäde mia.krokstade@cors.lu.se Bo Petersson mia.krokstade@cors.lu.se Aje Carlbom mia.krokstade@cors.lu.se Jonathan Friedman mia.krokstade@cors.lu.se Kajsa Ekholm Friedman mia.krokstade@cors.lu.se Hans Ingvar Roth mia.krokstade@cors.lu.se Per Mouritsen mia.krokstade@cors.lu.se Erik Berggren mia.krokstade@cors.lu.se Mehrdad Darvishpour mia.krokstade@cors.lu.se Søren Chr. Lassen mia.krokstade@cors.lu.se Kate Østergaard mia.krokstade@cors.lu.se Tina Kallehave mia.krokstade@cors.lu.se Martin Bak Jørgensen mia.krokstade@cors.lu.se Lærke Klitgaard Holm mia.krokstade@cors.lu.se Christina Johansson mia.krokstade@cors.lu.se Anna Piil Damm mia.krokstade@cors.lu.se Lise Togeby mia.krokstade@cors.lu.se Ulf Hedetoft mia.krokstade@cors.lu.se Lina Sturfelt mia.krokstade@cors.lu.se <p class="style1" style="margin-bottom: 0;">I svensk debatt utmålas Danmark som ett fäste för främlingsfientlighet och för en snål och stelbent behandling av invandrare. Det populistiska Dansk Folkeparti sätter tonen och de etablerade politiska partierna följer av opportunistiska skäl mer eller mindre med i dansen. Å andra sidan beskrivs Sverige i dansk debatt som mångkulturalismens fäste i Norden, ett land där den politiska korrektheten sitter i högsätet, och där det politiska etablissemanget, anfört av svensk socialdemokrati, lagt locket på debatten så att gemene mans åsikter om invandring inte tillåts komma fram. Så kan åtminstone huvudlinjerna i de offentliga samtalen sammanfattas. Men är det egentligen så här enkelt?</p> <p class="style1" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0;"><br> <em>Bortom stereotyperna?</em> speglar den angelägna samhälleliga forskning om invandring, nationell identitet och mångkulturalism som finns i Sverige och Danmark. Det är en volym där alla långt ifrån är eniga om allt, vilket skapar spänning och dynamik. Tematiskt famnar den över ett vitt fält, med såväl generella diskussioner som analyser av invandrares förhållanden och integrering i de två länderna. I flera av bidragen förs diskussionen i termer av problem och förtjänster med mångkulturalism. Inte minst diskuteras där frågor med koppling till islam. I de konkreta analyserna sker fruktbara jämförelser mellan dansk och svensk praxis och politik.</p> <p class="style1" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0;"><br> Bortsett från de skillnader som finns mellan författarnas utgångspunkter, och bortsett från hur man ser på invandring genom olika historisk-kulturella glasögon, är bilden av de två ländernas migrations- och integrationspolitik ändå att det finns fler överensstämmelser än man skulle kunna tro. Det beror främst på att båda står inför utmaningar av alltmer transnationell karaktär. Några härstammar ur den gemensamma globaliseringskontexten, andra har att göra med de lokala svårigheterna att upprätthålla välfärdsstaten under nya demografiska betingelser.</p> <p class="style1" style="margin-top: 0;"><br> Genom jämförande analyser av såväl den generella utvecklingen som enskilda policy-områden visar boken många av dessa nya mönster och sammanhang och förflyttar debatten bortom de gängse stereotyperna.</p> 2006-01-01T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement##